Po raz szesnasty w gruczeńskim konkursie zaprezentują się nalewkarze z całej Polski. Najlepsi wrócą do domów z nagrodami, ale każdy uczestnik oprócz wspomnień zabierze do domu orginalną a wręcz elitarną pamiątkę. Okolicznościową butelkę-karafkę z grawerunkiem Turnieju Nalewek Gruczno 2022.

Dla zainteresowanych – w załącznieu regulamin turnieju nalewek :

Regulamin

Turnieju Nalewek w Grucznie

20 sierpnia 2022 r.

§1 . Informacje ogólne

1. To jedyny w swoim rodzaju konkurs adresowany i przeznaczony dla wszystkich zajmujących się

wytwarzaniem nalewek domowych.

2. Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

3. Turniej odbywa się w ramach Festiwalu Smaku w Grucznie.

4. Turniej przeprowadza Jury Turnieju. Do tego rocznej edycji zaproszenie przyjęli:

– Zbigniew Sierszuła – honorowy przewodniczący

– Jan Krzysztof Ardanowski,

– Mirosław Ancypo,

– Tomasz Badowiec,

– Mariusz Fik,

– Edyta Szast,

– Gall Anonim.

§2. Zasady uczestnictwa

1. W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

zakwalifikowane przez organizatora.

2. Status uczestnika turnieju uzyskuje się po wypełnieniu i podpisaniu karty zgłoszenia nalewek i jej

zaakceptowania przez organizatorów.

3. Uczestnik podpisując kartę zgłoszenia akceptuje regulamin turnieju i jednocześnie wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz związanych

z jego promocją. Zobowiązuje sią także uszanować wszelkie postanowienia kapituły.

4. Do turnieju zgłaszać można wyłącznie nalewki wytwarzane domowo na własny użytek

a także prezentowane na konkursach, targach produktów regionalnych i lokalnych.

5. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć dwie próbki tej samej nalewki (2×250 ml).

6. Nalewki wraz z kartami zgłoszeń przyjmowane są:

– wysyłkowo od 10.08-18.08.2022 na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 86-111Gruczno, ul. Młyńska 4

– w czasie trwania turnieju sobota 20.08.2022 do godziny 10:00 w Starym Młynie w Grucznie.

§3. Zasady procedowania i sposób wyłaniania laureatów

1. Ocena nalewek przez Jury Turnieju dokonywana będzie według następujących kryteriów:

– wygląd (kolor, klarowność ): 0-2 pkt,

– aromat (zapach i bukiet) pochodzące od surowców wykorzystanych w tworzeniu nalewki

– bazowych oraz pojawiających się w procesie wytwarzania: 0-3 pkt,

– wrażenia ogólne (równowaga, aromat, bukiet przy smakowaniu, wyczuwalność garbników,

lepkość, finisz – rozwój nalewki po przełknięciu): 0-10 pkt.

2

2. Uczestnicy ubiegają się o honorowy tytuł – „Nalewka Roku 2022”

Przyznane będą I, II, III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia.

3. Twórca, którego nalewka zdobędzie najwięcej punktów, otrzyma specjalną nagrodę ufundowaną

przez organizatora w postaci fotela – „Tronu dla Króla Nalewek” (fot.).

4. Istnieje możliwość przyznania przez Jury Turnieju, Organizatorów, dodatkowych wyróżnień

oraz nagród pozaregulaminowych.

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20.08.2022 w Grucznie

na scenie Festiwalu Smaku.

6. Nagrody nie odebrane przez laureatów w dniu ogłoszenia wyników zostaną im przekazane inną drogą,

po uprzedniej konsultacji z nagrodzonymi. Nagrodę specjalną należy odebrać osobiście.

7. Twórca może otrzymać jedną nagrodę za najwyżej ocenioną nalewkę.

§4. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i zdjęć oraz informacji o zwycięzcach

i uczestnikach Turnieju w mediach w celu promocji Turnieju i tradycji nalewkarskich.

2. Przystąpienie do Turnieju jest przez uczestnika wyrażeniem zgody na warunki zawarte w regulaminie

i uszanowanie dla postanowień Jury.

3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

4. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z stosownymi przepisami.

6. Regulamin niniejszy wchodzi z dniem jego ogłoszenia.

Gruczno, dn. 22.07.2022 r.

Karta zgłoszenia dostępna jest pod adresem –

https://www.facebook.com/gruczno/photos/pcb.5784680718226907/5784675508227428